Geen producten (0)

Algemene leverings- en betalings voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Gebruiker of verhuurder:
de gebruiker van deze algemene leverings voorwaarden; te weten: 
Vision2music 
Postbus 89
5735 ZH Aarle-Rixtel
KvK Eindhoven 17241807,
BTW NL. 1654.29.628.B01
http://www.vision2music.nl
info@vision2music.nl

koper of huurder:
de wederpartij van gebruiker.

overeenkomst: 
de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

De bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en voor alle overeenkomsten tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze leverings­voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Een en ander voor zover van deze leverings­voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze leveringsvoorwaarden worden jegens koper en eveneens jegens eventuele door gebruiker in te schakelen derden bedongen. 
Bij nietigheid of vernietiging van een of meerdere bepalingen van deze leverings­voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden on­verminderd van kracht. Gebruiker en koper zullen alsdan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen/offertes

Alle aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
Alle offertes van gebruiker zijn vrijblijvend; zij gelden gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Gebruiker is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn inclusief btw, exclusief overige heffingen en even­tuele verzend-, vervoers-, en verpakkingskosten, tenzij anders vermeld.
Een samengestelde prijsopgave (offerte) verplicht gebruiker niet tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet vanzelf voor na­­bestellingen.

 

Artikel 3: Uitvoering

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De koper zal alle ter uitvoering van de opdracht redelijkerwijze noodzakelijke gegevens tijdig aan gebruiker verstrekken. Bij niet-tijdige verstrekking door koper is gebruiker gerechtigd de uit­voering van de opdracht op te schorten en eventuele kosten van vertraging bij koper in rekening te brengen. 
Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar zijn.

 

Artikel 4: Levering

Levering geschiedt af magazijn van gebruiker, tenzij anders overeengekomen. 
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert (of laat afleveren) dan wel op het moment waarop deze hem krachtens overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Bij weigering van afname of bij onmogelijk maken van aflevering door koper is gebruiker gerechtigd de zaken voor rekening en risico van koper te laten opslaan. 
Indien koper ter uitvoering van de overeenkomst gegevens moet verstrekken aan gebruiker, vangt de levertijd pas aan nadat koper deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 
Door gebruiker opgegeven termijn voor levering is ter indicatie en geen fatale termijn. 
Deelleveringen door gebruiker zijn toegestaan, zulks ter beoordeling van gebruiker. Deel­leveringen kunnen afzonderlijk gefactureerd worden.

 

Artikel 5: Reclames

Koper zal het geleverde bij (af)levering of zo kort mogelijk daarna inspecteren op aan­tallen en kwaliteit. Zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen drie dagen na levering schrifte­lijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken of tekorten moeten binnen drie weken na ontdekking, uiterlijk echter binnen drie maanden na levering worden gemeld.
Reclames schorten de betalingsverplichting van koper niet op. Terugzending van het ge­leverde kan slechts na schriftelijke toestemming van gebruiker.

 

Artikel 6: Garantie

Op alle producten geleverd door gebruiker is de garantietermijn van de leverancier van het merk van toepassing. Over het algemeen bieden wij op onze artikelen een garantietermijn aan van 12 maanden met uitzondering van verbruiksartikelen als bijvoorbeeld snaren, drumstokken, schoonmaakmiddelen etc. Gebruiker is verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde product niet aan de overeenkomst voldoet zal het ontbrekende alsnog door gebruiker worden gecompleteerd, dan wel naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het geleverde product.
Gebruiker geeft 12 maanden garantie op productie- en materiaalfouten van v2m instrumenten. Het jaar gaat in vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of on­eigenlijk gebruik.

 

Artikel 7: Prijzen

Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen aan koper indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijs­wijzigingen hebben voorgedaan, echter alleen indien deze prijsstijgingen zich voor­doen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. 
De door gebruiker gehanteerde prijzen zijn inclusief btw, exclusief overige heffingen en even­tuele administratie-, verzend-, vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Artikel 8: Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de fac­turen schorten de betalingsverplichting niet op.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

Alle door gebruiker geleverde zaken blijven eigendom van gebruiker totdat de koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en ­ver­zekerd te houden tegen schade en diefstal.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor gebrekkige, geleverde zaken jegens koper is beperkt tot de  garantie zoals voornoemd. 
Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot ten hoogste de voor de gebrek­kige zaak bij koper in rekening gebrachte vergoeding, met een maximum van vijfhonderd euro. De aansprakelijkheid is in elk geval gemaximeerd tot het bedrag dat in het betreffende geval door de assuradeur van gebruiker wordt uitgekeerd. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

 

Artikel 11. Overmacht

Ingeval van overmacht is gebruiker gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachttoestand. 
Indien de overmacht langer dan 1 (één) maand duurt, heeft koper het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt. Gebruiker zal koper, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen. 
Als overmacht wordt onder meer beschouwd, oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemieën, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij een webshop van vision2music of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.

 

Artikel 12: Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment dat deze in de macht van koper of van (een) door koper aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 13: Geschillen

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ­in­gespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van ge­­schillen kennis te nemen. 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 14: Persoonsgegevens koper
Gebruiker zal de persoonsgegevens van koper verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van gebruiker beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van koper is het kunnen nakomen van de overeenkomst die met koper is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan koper persoonlijk gerichte aanbiedingen en/of mailings. Gegevens van koper zullen niet aan derden worden verstrekt.
Indien koper geen prijs stelt op het door gebruiker doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of mailings, kan koper dit schriftelijk aan gebruiker laten weten. Koper zal dan geen aanbiedingen en/of mailings ontvangen.

 

Artikel 15: Huurvoorwaarden

Op alle verhuurde artikelen zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing: 
Alle hieronder vermelde bepalingen worden tussen huurder en verhuurder vastgelegd en accoord bevonden in een huurovereenkomst.

 • De huurperiode neemt een aanvang op een tussen de verhuurder en huurder overeengekomen moment of zoveel eerder als het instrument in ontvangst is genomen en bedraagt tenminste een volledig kwartaal. Na afloop van de huurperiode wordt de overeenkomst stilzwijgend steeds met een kwartaal verlengd tot aan het moment dat een of beide partijen te kennen geven de overeenkomst te beëindigen. Het beëindigen van de overeenkomst kan alleen schriftelijk en tenminste één maand vóór het einde van een huurperiode. Huurder verplicht zich de verhuurder onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in huisadres en telefoonnummer of andere voor het zakelijk verkeer van belang zijnde gegevens.
 • De huurprijs bedraagt bij het aangaan van de overeenkomst een in de huurovereenkomst vastgestelde vergoeding per kwartaal. 14 dagen voorafgaand aan de nieuwe huurperiode zal een factuur, bij voorkeur per email, verstuurd worden. Bij de ondertekening van deze overeenkomst heeft huurder tenminste één kwartaal termijn voldaan of voldoet de huurder per direct tenminste één kwartaaltermijn. Huurder voldoet de verschuldigde huurtermijnen steeds uiterlijk op de eerste dag van het nieuwe kwartaal. Elke verandering in huurprijs wordt door verhuurder minstens drie maanden vooraf schriftelijk aan huurder gemeld.
 • Voor het gehuurde is borg verschuldigd. De borg is of wordt voldaan bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Na beëindiging van deze huurovereenkomst en het voor verhuurder acceptabel retourneren van het gehuurde, wordt deze borg terugbetaald.
 • Huurder verplicht zich het gehuurde met zorg te behandelen en in goede staat te houden. Schade door welke oorzaak dan ook, verlies of teloorgang van het gehuurde, komen geheel voor rekening van de huurder en zullen op eerste vordering door huurder worden vergoed. Bij het vaststellen van eventuele schade is het eindoordeel van verhuurder bindend voor huurder. Door normaal gebruik ontstane mankementen (zoals snaren), komen voor rekening van huurder.
 • Huurder is niet bevoegd om zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder aan het gehuurde reparaties te (laten) verrichten of wijzigingen aan te brengen. Huurder zal verhuurder steeds onverwijld in kennis stellen van schade of gebrek aan het gehuurde.
 • Bij het beëindigen van de overeenkomst bezorgt huurder het gehuurde onverwijld terug bij verhuurder. Verhuurder is daarbij in geen enkel geval verplicht tot restitutie van huurpenningen.
 • Bij een niet tijdig retourneren van het gehuurde bedraagt de schadevergoeding 2% van de huurprijs per dag. Indien de verhuurder tengevolge van te late retournering door huurder en/of tengevolge van beschadiging aan het gehuurde een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding, heeft verhuurder het recht dit op de huurder te verhalen.
 • Verhuurder is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan of mede ontstaan door of vanwege het gehuurde.

 

Artikel 16: Zichttermijn

Bij vision2music hebt u voor al uw bestellingen een zichttermijn van 7 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Na het verstrijken van de zichttermijn is de koopovereenkomst een feit. Tijdens deze termijn dient koper zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Koper moet het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien koper van het herroepingsrecht gebruik maakt, moet koper het product met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en in de originele verpakking aan gebruiker retourneren, conform de door gebruiker verstrekte instructies als vermeld in artikel 17.
Gebruiker controleert ieder retour gezonden product bij binnenkomst op schade, defect en/of verpakking. Naar aanleiding van de staat van het geretourneerde product wordt bepaald welk restitutiebedrag aan de koper wordt terugbetaald.

 • Is deze incompleet en/of beschadigd, dan behoudt gebruiker het recht het pakket franco naar u te retourneren of u een schikkingsvoorstel te doen over de hoogte van het bedrag dat gebruiker aan u wil terugbetalen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over dit bedrag dan heeft gebruiker het recht het pakket alsnog franco naar u te retourneren.
 • Is deze compleet en onbeschadigd dan stort gebruiker het goederenbedrag dat op de factuur vermeldt staat exclusief de kosten voor verpakking en verzending binnen 30 dagen terug.

 

Artikel 17: Retouren

Indien u wenst om goederen terug te sturen aan gebruiker gelieve de volgende procedure in acht te nemen:

 • Neem telefonische contact op met de gebruiker
 • De gebruiker zal uw aanvraag analyseren en bepalen of de retour geaccepteerd kan worden met de door ons vastgestelde voorwaarden, zie de garantiebepalingen. Indien de retour akkoord is bevonden dient u het artikel franco te verzenden.
 • Retouren zonder telefonisch contact vooraf, of expliciete toestemming (per e-mail) van de gebruiker zullen door de gebruiker worden geweigerd.
 • Verzendkosten zijn voor kopers rekening.
 • Retouren dienen vergezeld te zijn van een kopie van de aankoopfactuur

Artikelen die terug gestuurd worden dienen zorgvuldig en goed verpakt te zijn. Gebruiker neemt geen verantwoordelijkheid voor enigerlei schade die ontstaan is tijdens transport als gevolg van onzorgvuldige verpakking.

 

Artikel 18: Arrangementen & Composities

Gebruiker is geen muziekuitgeverij en heeft geen voorraad van arrangementen en composities. Ieder muziekwerk of arrangement wordt per koper apart en speciaal samengesteld en dus geheel op maat aangeleverd. De afdrachten aan rechthebbenden dienen door de koper zelf geregeld te worden. Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht samengesteld en geschreven, en de rechten hiervan blijven bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Bij geschillen is de koper ten allen tijde aansprakelijk alsmede verantwoordelijk en is de gebruiker (de arrangeur) geheel gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheid. 
Op alle arrangementen en composities rust het copyright van de gebruiker. Niets uit onze uitgaven mag worden gekopieerd of gedupliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. 
De koper geeft bij opdracht aan voor welke muziekgezelschap de arrangementen of composities worden gemaakt. De gebruiksrechten voor onze uitgaves beperken zich uitsluitend tot dit opgegeven muziekgezelschap. Indien een arrangement wordt aangeschaft door een individueel persoon dan wordt het gebruiksrecht beperkt tot de eerste muziekvereniging die tot repetitie danwel uitvoering van het muziekstuk over gaat. Let wel: indien een muziekgroep geen verenigingsvorm heeft komt deze voorwaarde niet te vervallen.

 

Artikel 19: Overige bepalingen

Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.